Yükleniyor…

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri
 

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;
 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gelir ve kurumlar vergisi yönünden hesap dönemi başında yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalayabilirler. Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tam Tasdik sözleşmesi yapmak yasal olarak zorunlu olmamakla birlikte belirli aktif ve ciro büyüklüğüne ulaşmış şirketler açısından tavsiye edilen bir uygulamadır.

Şirket faaliyetlerinin ihracat, yatırım, istihdam, enerji piyasası gibi yasal düzenleme ve izinlere dayalı sektörlerde faaliyette bulunma, yabancı ortaklık ve teşvik uygulamaları gibi işlemlerle çeşitlenmesi Yeminli Mali Müşavirlerden hizmet alımını çoğu zaman gerekli kılar.

Maliye Bakanlığı'nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir

Mükelleflerin belirlenen hadleri aşan tutardaki KDV iadelerini vergi incelemesine gitmeksizin Yeminli Mali Müşavir raporuyla alabilmeleri için ise tam tasdik sözleşmesi imzalamaları zorunludur.

Katma değer Vergisi indirimli teminat uygulama siteminden yararlanmak isteyen kişi ve kurumlarcari takvim yılı da dâhil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi yapmış olmaları gerekmektedir.

Tam tasdik sözleşmesi kapsamında denetimden geçen mali tablo ve beyannameler Yeminli Mali Müşavirlik kurumunun sağladığı güveni kazanırlar. Vergi idaresi başta olmak üzere bu beyanname ve mali tabloların sunulduğu kişi ve kurumlar nezdinde denetimden geçmiş mali bilgiler olarak kabul görürler.

Denetimi gerçekleştiren Yeminli Mali Müşavir mesleki sorumluluğu altında bu tablo ve beyannameleri kapsamlı bir rapor hazırlamak, mühür koymak ve imza etmek suretiyle tasdik eder. Bu nedenle vergi mükelleflerinin Yeminli Mali Müşavirlerle tam tasdik sözleşmeleri yapmaları tavsiye edilen bir uygulamadır.

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca dönem içi ve dönem sonu denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir. Tam tasdik çerçevesinde ele alınan konular aşağıdaki gibidir.


• Kanuni defter ve belgeler ile kayıtların,  her dönem sonunda hazırlanan mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi.


• Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti ve düzeltmelerin yapılması


• Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi, mevzuata uyumun sağlanması


• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun kontrolü


• Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi


• Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi ve vergi dairesine verilmesi