Yükleniyor…

 

Neden Bir Yeminli Mali Müşavirle Çalışmalısınız?

Şirketler ve genel olarak vergi mükellefleri iki nedenle Yeminli Mali Müşavirlerle çalışırlar. Birinci neden katma değer vergisi iadesi almak gibi çeşitli alanlarda Yeminli Mali Müşavir raporu zorunludur. Hizmet konularımız içinde Yeminli Mali Müşavir raporunun yasal zorunluluk olduğu haller detaylı olarak gösterilmiştir. Lütfen bu alanları kontrol ediniz ve sizin için zorunlu olan Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerini görünüz. İkinci neden ise bir yasal zorunluluktan öte şirketlerin Yeminli Mali Müşavirlerin Uzmanlıklarından yararlanmak istemeleridir. Şirketler işlem hacmi ve yatırım alanları genişledikçe mali hukuk, muhasebe ve raporlama ile özel olarak da vergi mevzuatı hakkında uzmanlığa ihtiyaç duyarlar. Yeminli Mali Müşavirler bu konulardaki uzmanlıkları ile şirketlere müşavirlik hizmeti sunarlar. Yeminli Mali Müşavirler uzmanlaştıkları alanlarda şirketlere katma değer sağlarlar. Ülkemizde yirmi yıla yakın geçmişi olan Yeminli Mali Müşavirler yaygın olarak şirketlere hizmet vermektedir.Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Nedir?

Yeminli Mali Müşavirlik bir güven mesleğidir. Meslek “yeminli” sıfatını meslek mensubunun mahkeme önünde mesleki standart ve normlara uyacağına dair yemin etmesi ve bir yemin zaptı imzalamasından alır. Mesleğimiz Amerika Birleşik Devletleri’inde “Certified Public Accountant”, İngiltere’de ise” Chartered Accountant” olarak adlandırılmaktadır. 3568 sayılı yasa ile düzenlenen mesleğimizin konusu aşağıdaki başlıklar halinde açıklanabilir. *İşletmelerin Muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek. *İşletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. *Belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak. *Malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek. * Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. *Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde tasdik işlerini yapmak. Yeminli Mali Müşavirler yukarıda saydığımız hizmetleri kendilerine duyulan güven ve bağımsızlık içinde yerine getirir, mühür ve imza koydukları çalışmaları en yüksek düzeyde güvenilir belgeler olarak kabul görür.Yeminli Mali Müşavirlik ve Güven

Yeminli Mali Müşavirlerin ne işle uğraştığını sorusuna çok sayıda iş sayılarak cevap verilebilir. Yeminli Mali Müşavirler inceleme yaparlar, raporlar hazırlarlar, tasdik işlemleri yaparlar, görüş sunarlar v.b. gibi. Bir bir sayabileceğimiz tüm bu işlerin ötesinde Yeminli Mali Müşavirler özünde kendilerine duyulan güveni yaptıkları her işe yansıtarak bir katma değer yaratırlar. Bu yönüyle Yeminli Mali Müşavirler ekonomide ihtiyaç duyulan güven mekanizmasının temel aktörleridirler. Yeminli Mali Müşavir imza ve mührünü taşıyan her rapor ve görüş, en yüksek düzeyde güvenilecek evrak ve görüş niteliğindedir. Yeminli Mali Müşavir onayı bir konuya taraf her kesimin objektif olarak algıladıkları güveni sağlar, şüpheyi kaldırır, işlemleri hızlandırır, ihtilafları önler. Muhasebe bir anlamda ekonominin bilgi sistemidir. Ekonomide açıklık bilginin doğru ve zamanında iletilmesi tek tek şirketlerin muhasebe sistemlerinin etkin işlemesi ve bunların kamu dahil tüm taraflara düzgün bir şekilde raporlanması sayesinde olabilir. Bu sistem içinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin tartışmasız bir yeri vardır. Hazırlanan gelir tablosu ve bilançolar gibi mali raporların güvenilirliği Yeminli Mali Müşavirlerce temin edilir. Yeminli Mali Müşavir denetiminden geçen raporlar herkes tarafından kabul edilir raporlardır. Yeminli Mali Müşavirlik ekonominin ihtiyaç duyduğu güven sisteminin vazgeçilmez unsurudur. Bu nedenle mesleğimize “ekonominin güven sistemi” penceresinden bakmak zorundayız. Meslek kendisini hem etik kurallar hem de meslek standartları ile kendisine güven duyulan en önemli mekanizma olarak geliştirmek zorundadır.Yeminli Mali Müşavirlik Ünvanı Nasıl Alınır?

Prensip olarak Yeminli Mali Müşavirlik unvanı 3568 sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine göre en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda, aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavın kazanılması halinde alınır. 1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
2) Finansal Yönetim,
3) Yönetim Muhasebesi,
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
5) Revizyon, 6) Vergi Tekniği,
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.
 
    b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları:
    1) Finansal Muhasebe,
    2) Finansal Tablolar ve Analizi,
    3) Maliyet Muhasebesi,
    4) Muhasebe Denetimi,
    5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
    6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku,
    7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek HukukuYMM ile SMMM Mesleği Arasındaki Fark Nedir?

Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar. Bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgeleri düzenleyemeyecekleri gibi buna benzer nitelikteki hizmetleri veremezler. Bu hizmetler Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce verilir. Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. Yeminli Mali Müşavirler, Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili konularda müşavirlik yaparlar. Bu konularda, belgelerine dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yaparlar, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verirler, rapor ve benzerlerini düzenlerler, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yaparlar. Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.