Yükleniyor…

Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Tarife, Had ve Tutarlarda Değişiklik

01 Şubat 2019

 

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 302 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2019 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmiştir.

 

 Buna göre ;

 

1. Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

 

1.1. Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.2. Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.3. Engellilik indirimi tutarları

 

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL, üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.4. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar

 

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.5. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler

 

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere;

 

-   1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL,

-   2 numaralı bent için 60.000 TL,

-   3 numaralı bent için 120.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

 

1.6. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.7. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.8. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

 

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.9. Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi

 

89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 11.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

1.10. Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi

                                                            

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

Gelir vergisinde tarife 2019

2019

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL’nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL)fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası 

35%

 

1.11. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak vergi indirimi

 

193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

2. Basit usulde vergilendirmeyle ilgili hususlar

 

2.1 Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

 

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır. Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2019 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2018 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Yıllık Alım Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış Ölçüsü (TL)

Değerli Kağıt

190.000

220.000

240.000

270.000

Şeker – Çay

148.000

190.000

180.000

230.000

Milli Piy. Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto  vb.

148.000

190.000

180.000

230.000

İçki (Bira ve Şarap Hariç) - İspirto– Sigara–Tütün

148.000

190.000

180.000

230.000

Akaryakıt ( LPG hariç )

220.000

230.000

270.000

320.000

 

2.2 Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

 

Basit Usulde vergilendirilen mükellefler, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir.