Yükleniyor…

2019 Yılında Uygulanacak Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Vergi ve Ceza Miktarları

01 Şubat 2019

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 504 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.